Οι συνεργάτες μας

The USE Concept, lda

Οργάνωση Ιδιωτικής Υπηρεσίας

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 Η “The Use Concept”, η οποία δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010, είναι μια εταιρεία με εμπειρία και τοποθέτηση στην εθνική αγορά στο πεδίο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, του Χωροταξικού Σχεδιασμού και του Χωροταξικού Σχεδιασμού. Θεωρεί ως κύριους στόχους της τη σύλληψη, την υλοποίηση και τη διάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς εργασίας τους. Οι υπηρεσίες μας είναι διεπιστημονικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανισμών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε οργανισμού, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του καθενός. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στους τομείς των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Χαρτογράφησης και της Χωρικής Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης. Ο αντίκτυπος στους οργανισμούς και η προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας μέσω των υπηρεσιών μας αντανακλάται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων, των επιχειρήσεων και της λειτουργίας, αντικατοπτρίζοντας μια μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απόδοση της επένδυσης. Η ανάπτυξη της The Use Concept ως οργανισμού που μαθαίνει, καθώς και η συνεχής καινοτομία στις διαδικασίες και τις διαδικασίες που αναπτύσσουμε, αποτελούν τη βάση της ιδεολογίας μας, η οποία βασίζεται στη μάθηση και τη συνεχή βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε πάντα να δίνουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση στα αιτήματα των πελατών μας, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίησή τους. Με τη συνεχή αλλαγή της αγοράς, της επικράτειας και των πελατών, υπάρχει, αναγκαστικά, επιτακτική ανάγκη για ενημέρωση και γνώση τους. Πραγματοποιώντας μελέτες αγοράς προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μελέτης περίπτωσης, έχουμε αποκτήσει καλύτερη ανάγνωση της πραγματικότητας της αγοράς. Αυτή η ανάλυση αντικατοπτρίζεται στο καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την αποκτηθείσα γνώση.

AidLearn

Οργάνωση Ιδιωτικής Υπηρεσίας

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Το AidLearn είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών, ο οποίος δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατάρτιση του πορτογαλικού ανθρώπινου δυναμικού με τη δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης που ενδιαφέρεται για την ισότητα των ευκαιριών, παρέχοντας ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες που απευθύνονται στις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών και των ατόμων και αναπτύσσοντας εσωτερικά μια ισχυρή δέσμευση και ομαδική εργασία. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης της.

AidLearn σχετίζονται με την οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη, τη διάγνωση των μαθησιακών αναγκών, τη σύλληψη, την παροχή και την αξιολόγηση μαθησιακών εργαλείων, παρεμβάσεων και μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δια ζώσης και των μικτών μαθημάτων, καθώς και τη σύλληψη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση έργων και ερευνητικών μελετών στους ακόλουθους τομείς: ΤΠΕ- υγεία και ασφάλεια- κοινωνικές υπηρεσίες- περιβάλλον, πολυπολιτισμικότητα και ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Ένας από τους κύριους τομείς παρέμβασης της AidLearn σε εθνικό επίπεδο είναι η παροχή χρηματοδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την κατάρτιση του πληθυσμού και, με αυτόν τον τρόπο, την ενίσχυση των πιθανοτήτων απασχόλησης.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Πανεπιστήμιο

ΕΛΛΑΔΑ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και λειτούργησε το 1926. Το 1956 μετονομάστηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (www.auth.gr) είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ΑΠΘ είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που καλύπτει όλους τους κλάδους. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 41 Σχολές και Τμήματα που προσφέρουν όλα τα είδη σπουδών. Κάθε Σχολή/Σχολή προσφέρει ένα προπτυχιακό πτυχίο και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2ος κύκλος και διδακτορικό). Το πανεπιστήμιο προσφέρει εκπαίδευση σε 70.000 μεταπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και, παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε 4.000 επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς να εργαστούν στον τομέα τους, να συνεργαστούν με άλλα πανεπιστήμια και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών, έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων της ΕΕ. Το Α.Π.Θ. προσφέρει επίσης μαθήματα δια βίου μάθησης που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τομέων σπουδών (βλ. ιστοσελίδα http://www.auth.gr/en/diaviou), καθώς και θερινά σχολεία και άλλα προγράμματα σπουδών μικρού κύκλου. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα ζωντανό κέντρο μάθησης που αντλεί την έμπνευσή του από μια μακρά παράδοση ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, από το γεγονός ότι τόσο στην επιστήμη, όσο και στις τέχνες και τη θεολογία, την ιατρική και την τεχνολογία, υπερηφανεύεται για τον διεθνή του ρόλο. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus στην Ελλάδα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων “Φοιτητές για σπουδές” καθώς και “Προσωπικό για διδασκαλία”. Το 2012 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τιμήθηκε με το Diploma Supplement Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμπλήρωμα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 (Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ για ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων).

Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών (CSIC)

Εθνικός Δημόσιος Οργανισμός

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το CSIC, δημόσιος οργανισμός, είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός της Ισπανίας. Στο ίδρυμα ανήκουν περίπου 120 ινστιτούτα σε όλους τους επιστημονικούς και ανθρωπιστικούς κλάδους. Απασχολεί > 12000 άτομα και έχει προϋπολογισμό > 1 δισ. ευρώ.

Το CEBAS είναι ένα ινστιτούτο που βρίσκεται στη ΝΑ Ισπανία, μια ημίξηρη περιοχή της Ευρώπης που κινδυνεύει ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της Παγκόσμιας Αλλαγής. Η διαχείριση των υδάτων είναι ήδη ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα με ζοφερές μελλοντικές προοπτικές. Η επέκταση της εντατικής αρδευόμενης γεωργίας που προμηθεύει τις ευρωπαϊκές αγορές με φρούτα και λαχανικά δημιούργησε τεράστια προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους και του τοπίου. Η έρευνα του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε διάφορα θέματα που αφορούν τη γεωργία και το περιβάλλον σε περιοχές με έλλειμμα νερού.

Οι ερευνητικές ομάδες ασχολούνται με την τεχνολογία τροφίμων, τη φυτική αναπαραγωγή, τη φυτοπαθολογία, τη θρέψη των φυτών, την άρδευση, τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων, τη βιώσιμη γεωργία, την οικολογική αποκατάσταση και τη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων. Περίπου 250 άτομα εργάζονται στο ινστιτούτο, εκ των οποίων πάνω από 60 είναι ερευνητές.

Η επιστημονική παραγωγή του CEBAS είναι σημαντική και, όπως και σήμερα, >4000 επιστημονικές εργασίες εντοπίζονται στην υπαγωγή του με την παραγωγή των τελευταίων ετών ≈ 200 εργασίες ετησίως. Ωστόσο, το CEBAS δεν είναι ένα ινστιτούτο απομονωμένο από το κοινωνικό και οικονομικό του περιβάλλον, αλλά η δραστηριότητά του υπερβαίνει την καθαρή επιστημονική έρευνα. Οι περισσότερες από τις ερευνητικές ομάδες εργάζονται σε συντονισμένη δράση με τελικούς χρήστες, επιχειρήσεις, οργανώσεις αγροτών, διοίκηση κ.λπ. Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μερικές από αυτές τις συνεργασίες που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα http://agrotransfer.csic.es/category/colaboraciones-con-empresas/

Molise verso il 2000 (Συνεταιριστική ΕΠΕ)

Μη-κυβερνητικός οργανισμός

ΙΤΑΛΙΑ

Η τοπική ομάδα δράσης Molise verso il 2000 (GAL MOLISE) είναι ένας τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός που εργάζεται για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης στην περιοχή Molise σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων. 

 

Είμαστε μια κοινοπραξία 59 δήμων και περισσότερων από 100 επαγγελματικών ενώσεων, ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την περιοχή Molise στην Ιταλία. 

 

Αποστολή μας είναι η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη των 59 δήμων της κεντρικής περιοχής της περιφέρειας Molise.

MAYLOG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS ΕΠΕ

Μη-κυβερνητικός οργανισμός

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η MAYLOG είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει υπηρεσίες ειδικά σε άτομα που φιλοδοξούν να βρουν μια ευκαιρία για ανώτερες σπουδές ή/και να αποκτήσουν εργασιακές εμπειρίες σε βιομηχανικούς τομείς. Από την επιλογή του κατάλληλου μαθήματος μέχρι τη συμπλήρωση της αίτησης για βίζα. 

Η Maylog είναι μια μικρού έως μεσαίου μεγέθους εταιρεία ιδιωτικής ευθύνης με 27 άτομα προσωπικό που εδρεύει στο Büyükçekmece – İSTANBUL. 

Υποστηρίζουμε άλλες ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας και μη τυπικές ομάδες οργανώνοντας και διεξάγοντας εκπαιδεύσεις, παρέχοντας δωρεάν συμβουλές εμπειρογνωμόνων και παρέχοντας πρόσβαση στις αίθουσες συνεδριάσεων καθώς και στον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει. Διαχειριζόμαστε επίσης μια πύλη και διαθέτουμε μια βιβλιοθήκη με μη κυβερνητικές εκδόσεις για άλλες ΜΚΟ. Συνεργαζόμαστε με άλλες ΜΚΟ (τοπικές και διεθνείς), τοπικές αρχές, εθελοντές και επιχειρηματικούς εταίρους. Διασφαλίζουμε ότι όλες οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται επαγγελματικά. 

Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ESENYURT η οποία έχει περισσότερους από 164000 μαθητές και 47 ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στόχος του οργανισμού είναι η παροχή ικανών, έμπειρων και επαγγελματικών υπηρεσιών που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων και εκπαιδευτών. Μέσω των προσπαθειών τους, η εταιρεία απολαμβάνει ποσοστά επιτυχίας άνω του 90% στην παροχή εργασίας σε δυνητικούς συνεργάτες. Στόχος μας είναι να τονώσουμε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, των νέων, των εργαζομένων σε νέους και των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι οι εξής: -η διάδοση της μη τυπικής εκπαίδευσης, – η προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, της ενεργού πολιτειότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα των νέων, τη συμμετοχή των νέων και τις ίσες ευκαιρίες, – η προώθηση της απασχόλησης, – η ενθάρρυνση εθελοντικών δραστηριοτήτων διαφόρων τύπων, – η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της νεολαίας, των πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, – η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα δραστηριοτήτων, – υλοποίηση και συμμετοχή σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της νεολαίας και της εκπαίδευσης, – οργάνωση επαγγελματικής, πρακτικής και πολιτιστικής καθοδήγησης για νέους που σχεδιάζουν μια εμπειρία στο εξωτερικό, – οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για τη διάχυση της γνώσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μεταξύ των νέων, των τοπικών οργανώσεων, των σχολείων και των επιχειρήσεων. 

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που έχουμε στην ομάδα μας μερικούς απίστευτα ταλαντούχους συμβούλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ως εθνική εταιρεία με τεράστια παρουσία στην πολυπολιτισμική και μητροπολιτική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εξειδικευμένες και επαγγελματικές συμβουλές εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι προσβάσιμες, όπου κι αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα. 

Όποια και αν είναι η φύση ή η κλίμακα των υπηρεσιών που βασίζονται στη μετανάστευση, είμαστε σε ιδανική θέση για να σας βοηθήσουμε, καθώς καθένα από τα μέλη του προσωπικού μας διαθέτει σημαντικό όγκο γνώσεων στους αντίστοιχους τομείς. Διαθέτουμε ειδικούς στη μετανάστευση σε κάθε τομέα του δικαίου της μετανάστευσης και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων απλών αιτήσεων θεώρησης, μέχρι πολύπλοκες υποθέσεις μετανάστευσης και ακόμη και μέχρι εφέσεις και δικαστικές αναθεωρήσεις. Με πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, της επαγγελματικής καθοδήγησης, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, της πανεπιστημιακής και εργασιακής πρακτικής άσκησης και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών για νέους και ενήλικες, η MAYLOG διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της κατεύθυνσης για όσους δεν είναι σίγουροι μετά την ολοκλήρωση του λυκείου για το πώς και από πού να ξεκινήσουν σε μια επαγγελματική, επαγγελματική κατεύθυνση.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΑΣ