ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ CarboNostrum

Η Πρόκληση

Η κλιματική αλλαγή είναι σίγουρα το πιο σύνθετο ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Η προέλευσή της συνδέεται με τα πολύ πρώιμα στάδια της ανθρώπινης επίδρασης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανισότητες που έχει προκαλέσει τους τελευταίους αιώνες.

Αν και πρόκειται για παγκόσμιο ζήτημα, η ευθύνη και οι αρνητικές επιπτώσεις δεν κατανέμονται σε παγκόσμιο επίπεδο: τα πιο ευαίσθητα οικολογικά τοπία θα υποφέρουν περισσότερο και νωρίτερα, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα ευπάθεια, η οποία ενισχύθηκε από τους τελευταίους αιώνες της ιστορίας. Ο γεωργικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος μπροστά στην αλλαγή του κλίματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απρόσεκτης παραγωγής τροφίμων δεν είναι καθόλου αμελητέες.

Τα οικοσυστήματα μεσογειακού τύπου είναι ιδιαίτερα εύθραυστα όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα και την παραγωγή τροφίμων. Τα μακρά και ξηρά καλοκαίρια, ακολουθούμενα από φθινόπωρα με έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργούν μέγιστα ποσοστά διάβρωσης σε εδάφη που είναι ήδη φτωχά σε οργανική ουσία. Στη νότια Ευρώπη, ιδίως στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία, υπάρχουν σαφείς περιβαλλοντικές ανισότητες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες βόρειες χώρες.

Αλλά υπάρχει ελπίδα, οι μικροκαλλιεργητές, οι νέοι και οι νέοι γεωργικοί παραγωγοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το έργο CarboNostrum σκοπεύει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την παροχή γνώσεων σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στον γεωργικό τομέα. Σήμερα, η επιστήμη πίσω από τις αιτίες, τις συνέπειες και τις πιθανές λύσεις για την κλιματική αλλαγή είναι λίγο πολύ εδραιωμένη με τρόπο που πιστεύουμε ότι το επόμενο βήμα είναι να την εφαρμόσουμε στην πράξη, συνδυάζοντας την πιο σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία με τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές.

ΤΙ

Ο κύριος στόχος του CarboNostrum HUB είναι η παροχή εκπαιδευτικών πόρων για την ενδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών, των νέων και νέων αγροτικών παραγωγών, των φορέων χάραξης πολιτικής, καθώς και των γεωργικών συνεταιρισμών, των ενώσεων τοπικής ανάπτυξης και των δήμων αγροτικών περιοχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία και γνώσεις για την εφαρμογή λύσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Μέσω της συμμετοχής στο μάθημα και της πρόσβασης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό, οι μικροκαλλιεργητές, οι νέοι και οι νέοι γεωργικοί παραγωγοί θα ενδυναμωθούν ώστε να προσαρμόσουν τις πρακτικές διαχείρισης της γης τους για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε πλήρη ισορροπία με την τοπική γνώση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της βιωσιμότητας στο εγγύς μέλλον.

Το CarboNostrum θα εξοπλίσει τους μικροκαλλιεργητές, τους νέους και τους νέους αγρότες με εκπαιδευτικό υλικό για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμό της. Ταυτόχρονα θα προωθήσει την αποτίμηση της ποιότητας του εδάφους και τη χρήση των οικοσυστημικών υπηρεσιών του για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, διοχετεύοντας ενδεχομένως χρηματοδότηση μέσω εθελοντικών αγορών άνθρακα και κρατικών πρωτοβουλιών, ενδυναμώνοντας τις κοινότητες αυτές και παρέχοντας καλύτερο εισόδημα και βιοπορισμό.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ

Εάν είστε μικροκαλλιεργητής, νέος ή νέος γεωργικός παραγωγός, το πρόγραμμα CarboNostrum είναι ιδανικό για εσάς!

Επίσης, αν είστε μέλος ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού, μιας Τοπικής Αναπτυξιακής Ένωσης ή ενός Δήμου Αγροτικών Περιοχών μείνετε συντονισμένοι με το έργο CarboNostrum!

ΠΟΤΕ

ΠΟΥ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΑΣ

"Ομαδική Εργασία"